I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bonu rabatowego ABE Books, zwanego dalej Bonem.
 2. Wydawcą Bonu (Wydawca) jest ABE Books Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 4, 00-095 Warszawa.

II. Ogólne informacje o bonie rabatowym ABE Books

 1. Bon rabatowy ABE Books występuje jako papierowa lub elektroniczna karta towarowa wydawana na okaziciela, umożliwiająca dokonanie jednorazowego zakupu w księgarni stacjonarnej ABE Books. 
 2. Na bonie podana jest jego wartość brutto. 
 3. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 4. Realizacja bonu rabatowego ABE Books przez jego użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.

III. Zasady użytkowania bonu rabatowego ABE Books

 1. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 2. Aby zrealizować Bon należy skontaktować się z osobą/Księgarnią wskazaną na Bonie.
 3. W przypadku, gdy wartość nominalna Bonu nie wystarczy do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą kredytową lub przelewem.
 4. Przy realizacji płatności Bonem Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna bonu rabatowego ABE Books.
 5. W przypadku zwrotu usług nabytych przy użyciu Bonu, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów i usług, Użytkownik otrzyma nowy bon rabatowy ABE Books.
 6. Bon rabatowy ABE Books można być używany wyłącznie w księgarni internetowej abe.pl/books oraz w Księgarniach stacjonarnych ABE Books.

IV. Odpowiedzialność ABE Books Sp. z o.o. i reklamacje związane z bonem rabatowym ABE Books

 1. ABE Books Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
 2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu rabatowego ABE Books.
 3. Wszelkie reklamacje związane z bonem rabatowym ABE Books będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Bonu. Reklamacje związane z Bonem mogą być składane listownie na adres ABE Books Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa.

V. Postanowienia końcowe

 1. ABE Books Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Bonu zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej books.abe.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w księgarni ABE Books, ul. Plac Bankowy 4, 00-095 Warszawa oraz na stronie www.books.abe.pl.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z użyciem Bonu.
 4. Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 1 września 2023 roku.